#dfb #dlff #lff #fußball #deutschland #litauen #fussball #freundschaft #deutschlitauischefussballfreundschaft #berlin #vilnius #germany #lithuania #deutscherfussballbund #lietuvosfutbolofederacija

ĮSTATAI

Asociacija Vokietijos ir Lietuvos futbolo draugystei skatinti
 
1 straipsnis. Pavadinimas, buveinė
1)     Asociacijos pavadinimas „Deutsch-Litauische Fußball-Freundschaft“ („Vokietijos ir Lietuvos futbolo draugystė“) ir ji turi būti įregistruota Asociacijų registre „Vereinsregister“. Įregistravus rašomas prierašas „e.V.“.
2)     Asociacijos buveinė Kelne (Köln).
3)     Ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.
2 straipsnis. Asociacijos tikslas
1)     Asociacijos tikslas – skatinti Vokietijos ir Lietuvos ryšius futbolo sporto srityje, visų pirma remiant jaunimą ir plėtojant Vokietijos ir Lietuvos ryšius bei siekiant visų su tuo susijusių tikslų. 2)     Šis tikslas įgyvendinamas būtent panaudojant iš narių įnašų skiriamas lėšas, savanoriškas aukas bei asociacijos nariams vykdant asmeninę veiklą ir atliekant visuomeninį darbą.

3 straipsnis. Visuomenei naudingas veiklos tikslas nesiekiant pelno
1)     Asociacija siekia išskirtinai ir tiesiogiai visuomenei naudingo tikslo, kaip tai suprantama pagal mokesčių įstatymo skirsnio „Mokesčių lengvatos tikslai“ nuostatas. Asociacija vykdo nesavanaudišką veiklą ir visų pirma nesiekia savo pačios ekonominių tikslų.
2)     Asociacijos lėšos gali būti naudojamos tik įstatuose nustatytiems tikslams. Nariai negauna jokių Asociacijos skiriamų lėšų. Asociacijos pareigos atliekamos savanoriškai visuomeniniais pagrindais. 3)     Jokio asmens negalima skatinti išlaidomis, kurios nėra skirtos Asociacijos tikslams, arba neproporcingai dideliu atlygiu.
4 straipsnis. Narystė
1)     Asociacijos nariu gali tapti juridiniai ir pilnamečiai fiziniai asmenys bei asmenų bendrovės.
2)     Sprendimą dėl raštiško prašymo priima prezidiumas 2/3 dauguma. Teisės reikalauti priimti nėra.
3)     Prezidiumo sprendimas dėl prašymo yra galutinis ir nereikalauja pagrindimo.
5 straipsnis. Narystės pabaiga
1)     Narystė baigiasi asmeniui mirus, panaikinus juridinio asmens statusą, išstojus iš Asociacijos arba iš jos pašalinus.
2)     Išstojama iš Asociacijos pateikus raštišką prašymą prezidiumui. Išstoti galima tik įspėjus apie tai prieš tris mėnesius kalendorinių metų pabaigoje. Jau įmokėti įnašai išstojimo atveju negrąžinami.
3)     Narys gali būti pašalintas Prezidiumo nutarimu, kuriam priimti reikalinga 2/3 dauguma, jei jis grubiai pažeidžia Asociacijos interesus. Prieš priimant nutarimą dėl pašalinimo šalinamajam nariui būtina suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę. Nutarimą dėl pašalinimo būtina priimti raštu, jį pagrįsti ir nusiųsti nariui.
6 straipsnis. Nario įnašai
1)     Kiekvieno nario metinis įnašas yra 120 EUR.
2)     Prezidiumas nustato fizinių ir juridinių asmenų bei asmenų bendrovių mokėtino metinio įnašo mokėjimo terminą. Už įstojimo į Asociaciją metus būtina sumokėti visą metinį įnašą.
3)     Nario įnašai mokami tiesioginiu debetu. Kiekvienas narys, priimant jį į Asociaciją, privalo suteikti atitinkamą įgaliojimą tiesiogiai debetuoti sąskaitą Asociacijos naudai.
7 straipsnis. Asociacijos organai
Asociacijos organai yra prezidiumas ir narių susirinkimas.
8 straipsnis. Prezidiumas
1)     Prezidiumą sudaro penki nariai, prezidentas, viceprezidentas ryšiams su Vokietija, viceprezidentas ryšiams su Lietuva, viceprezidentas finansų reikalams ir viceprezidentas administracijos reikalams. Asociaciją teismuose ir ne teismuose atstovauja du prezidiumo nariai.
2)     Prezidiumą renka narių susirinkimas dvejų metų trukmei. Prezidiumo nariai turi būti Asociacijos nariai. Prezidiumo nariai net ir praėjus kadencijai toliau eina pareigas, kol bus išrinktas naujas prezidiumo narys. Jei prezidiumo narys nustoja eiti pareigas kadencijos metu, tuomet prezidiumas paskiria laikiną narį, kuris eina pareigas iki artimiausio narių susirinkimo.
3)     Prezidiumas yra atsakingas už visus Asociacijos reikalus, jei pastarieji įstatais ar kitais imperatyviais įstatyminiais teisės aktais nėra priskirti kitam Asociacijos organui. Prezidiumas vadovauja einamajai Asociacijos veiklai.
4)     Prezidiumas nustato savo darbo reglamentą.
5)     Prezidiumas gali būti išplėstas narių susirinkimo nutarimu, kuriam priimti reikalinga 2/3 dauguma.
9 straipsnis. Prezidiumo nutarimų priėmimas
1)     Prezidiumas savo nutarimus paprastai priima prezidiumo posėdžiuose, kuriuos turi sušaukti prezidentas, o jam negalint, kitas prezidiumo narys, pranešant apie tai raštu, telefonu arba elektroniniu paštu. Būtina laikytis sušaukimo termino pranešant apie tai ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki posėdžio. Pranešti apie darbotvarkę nereikia. Prezidiumas gali priimti nutarimus, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys prezidiumo nariai. Prezidiumas priima nutarimus atiduotų galiojančių balsų dauguma, jei įstatuose nėra numatyta kitaip. Balsams pasidalijus po lygiai lemia posėdžio pirmininko balsas. Prezidiumo nutarimai turi būti raštiški ir pasirašyti posėdžio pirmininko.
2)     Prezidiumo nutarimas gali būti priimamas raštišku būdu, jei visi prezidiumo nariai išreiškia savo pritarimą priimamai taisyklei.
10 straipsnis. Narių susirinkimai
1)     Eilinis narių susirinkimas vyksta vieną kartą per metus. Jį sušaukia prezidiumas raštu, pranešdamas apie tai likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki susirinkimo dienos, nurodant darbotvarkę. Raštiškai sušaukimo formai prilygsta pranešimas telefaksu ir elektroniniu laišku. Kvietimas laikomas nariams įteiktu, jei jis adresuotas paskutiniuoju Asociacijai žinomu adresu.
2)     Neeilinis narių susirinkimas turi būti sušaukiamas, kai prezidiumui pateikia prašymą 1/10 narių nurodžius priežastis.
3)     Bet kuris narys – ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki narių susirinkimo dienos – gali raštu prašyti prezidiumo papildyti darbotvarkę kitais klausimais. Darbotvarkę atitinkamai reikia papildyti narių susirinkimo pradžioje. Narių susirinkime daugiau teikti prašymų papildyti darbotvarkę negalima.
4)     Narių susirinkimo kompetencijai priklauso šie uždaviniai:
a)         prezidiumo metinės ataskaitos priėmimas ir patvirtinimas;
b)         prezidiumo ir auditoriaus atskaitomybės patvirtinimas;
c)         prezidiumo narių rinkimas ir atšaukimas;
d)        nutarimų dėl įstatų pakeitimo ir Asociacijos likvidavimo priėmimas, 13 straipsnio 2) punkto 2 sakinys išlieka galioti;
e)         įnašų nustatymas;
f)         garbės narių ir garbės prezidentų skyrimas.
11 straipsnis. Narių susirinkimo nutarimų priėmimas
1)       Narių susirinkimui vadovauja vienas iš prezidiumo narių. Susirinkimo pradžioje reikia išrinkti sekretorių.
2)     Narių susirinkime kiekvienas narys turi po vieną balsą. Pasinaudoti balso teise gali būti įgaliojamas kitas Asociacijos narys. Įgaliojimą kiekvienam narių susirinkimui būtina suteikti atskirai. Tačiau vienas narys negali atstovauti daugiau nei trims svetimiems balsams.
3)     Kiekvienas nustatyta tvarka sušauktas narių susirinkimas turi teisę priimti nutarimus.
4)     Narių susirinkimas priima savo nutarimus paprasta atiduotų galiojančių balsų dauguma, jei įstatuose nėra nustatyta kitaip. Susilaikiusiųjų balsai neįskaitomi. Balsų pasiskirstymas po lygiai reiškia atmetimą.
5)     Apie narių susirinkimo nutarimus reikia surašyti protokolą, kurį turi pasirašyti susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolo nuorašą per tris savaites nuo susirinkimo reikia nusiųsti nariams.
12 straipsnis. Auditorius
1)      Asociacijos kasą kasmet patikrina narių susirinkimo išrinktas auditorius.
2)     Auditorius negali būti prezidiumo narys.
3)     Auditoriaus uždavinys – patikrinti, ar Asociacijos lėšų panaudojimas atitiko biudžeto principus ir ar tinkamai buvo tvarkoma Asociacijos buhalterija. Apie tai auditorius turi pateikti narių susirinkimui ataskaitą.
13 straipsnis. Įstatų pakeitimas, turto paskirstymas likvidavimo atveju
1)     Nutarimą dėl Asociacijos likvidavimo galima priimti tik narių susirinkime, sušauktame specialiai dėl šios darbotvarkės. Įstatų pakeitimui ir Asociacijos likvidavimui reikalinga 2/3 atiduotų galiojančių balsų dauguma.
2)     Apie bet kurį įstatų pakeitimą būtina informuoti kompetentingą finansų įstaigą (Finanzamt), nusiunčiant jai pakeistus įstatus. Prezidiumas įgaliojamas iki Asociacijos įregistravimo į Asociacijų registrą „Vereinsregister“ ir, kol kompetentinga finansų įstaiga „Finanzamt“ pripažins mokestines lengvatas, savo atsakomybe priimti visus įstatų pakeitimus, kurių tam tikrais atvejais prireiktų jos įregistravimui ir pripažinimui taikant mokestines lengvatas. Apie tai būtina pranešti nariams ne vėliau kaip su kvietimu į artimiausią narių susirinkimą.
3)     Likviduojant Asociaciją arba išnykus veiklos tikslui, kuriam taikoma mokestinė lengvata, Asociacijos turtas atitenka Lietuvos futbolo federacijai (LFF), kurios buveinė Vilniuje (Lietuva), ir kuri turi jį panaudoti tiesiogiai ir tik visuomenei naudingiems tikslams – darbui su jaunimu skatinti. Turtą išmokėti galima tik gavus finansų įstaigos „Finanzamt“ leidimą.
Įstatai parengti steigėjų susirinkime 2013-10-13.
Pasirašo šie Asociacijos steigimo nariai:
Hartmut Beyer
Anton (Tony) Päffgen
Wolfgang Gräf
Johann Wellner
Theresia Wellner
Michael Steinmüller
Anke Merkens
Dieter Merkens
Johannes Werner Ullrich Holletschek